Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Rozsáhlý průmyslový areál s výrobními a skladovými halami, s administrativním a sociálním zázemím a dostatkem volných pozemků
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Rozsáhlý průmyslový areál s výrobními a skladovými halami, s administrativním zázemím a s dostatkem volných pozemků pro další rozvoj

okres České Budějovice , obec Týn nad Vltavou - zak.č. 9923 GPS: 49°13'39.48''N, 14°24'29.85''E

Prodáme samostatný průmyslový areál, zahrnující výrobní a skladové haly, administrativní budovu, zpevněné plochy a větší množství volných pozemků.

Výměra pozemků 46 038 m2
Zastavěná plocha 7 000 m2
40 000 000 Kč cena k jednání

Cena zjištěná podle cenového předpisu MF ČR provádějící zák.č.151/97 Sb. stanovená znaleckým posudkem z 12/2019 činí 59.727.630,- Kč.

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • ulice Písecká, město Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
 • průmyslová zóna, okraj města, mimo obytnou zástavbu, v sousedství dalších průmyslových areálů
 • hlavní vjezd do areálu z ulice Písecká, sekundární vjezd do zadní části areálu z ulice Nádražní
 • vzdálenosti:
  • 20 km mezinárodní silnice první třídy I/20 (E49)
  • 25 km dálnice D3 (E55)
  • 30 km České Budějovice
  • 110 km Praha
 • bezproblémový příjezd pro kamionovou dopravu
 • do areálu je zavedena železniční vlečka (dnes neužívaná).

 

Stručný popis areálu:

 • samostatný, oplocený, kompletně zasíťovaný výrobní areál s dostatkem volných ploch pro budoucí rozvoj
 • areál je funkční, současná výroba bude ukončena a výrobní technologie vymístěna
 • v areálu se nacházejí výrobní zděné haly, skladové ocelové a textilní haly, administrativní budova se sociálním zázemím a jídelnou, zpevněné plochy a dostatek volných ploch pro další rozvoj.

 

Stručný popis staveb:

 

Administrativní budova:

 • přízemní zděný objekt
 • zastavěná plocha 692 m2
 • svislé nosné konstrukce zděné, stropní konstrukce betonová litá, střecha sedlová mírného sklonu, krytina z asfalt. pasů,
 • okna a vnější dveře plastová, vnitřní dřevěná plná do ocel. zárubní, podlahy keramická dlažba, PVC
 • v objektu zavedena elektroinstalace, plynofikace, kanalizace, vodoinstalace, vytápění ústřední
 • dispozičně je objekt rozdělen na kancelářské prostory, jídelnu, výdejnu jídel/ kuchyni, zázemí pro zaměstnance (šatny), hygienické prostory (umývárna, WC, sprchy) a technické zázemí
 • technický stav velmi dobrý.

 

Hlavní výrobní objekt:

 • sestává ze dvou propojených halových objektů
 • celková zastavěná plocha 2.600 m2
 • objekt je z velké většiny jednopodlažní, v části pak vestavba 2. NP (ocel. konstrukce)
 • nosná konstrukce z železobetonového skeletu s výplní z cihelných bloků, stropní konstrukce železobetonový žebrový strop, střecha sedlová s mírným sklonem se světlíky, krytina z asfalt. pasů,
 • vrata sekční plastová a plechová, okna plastová a hliníková, zátěžové podlahy s cementovým potěrem, keramická dlažba,
 • v objektu zavedena elektroinstalace, plynofikace, kanalizace, vodoinstalace, vytápění dálkové z centrální kotelny
 • dispozičně je objekt rozdělen na provozní část a část expediční, laboratoře, dílny, kompresorovny, mistrovnu a hygienické zázemí
 • v objektu je několik jeřábových drah
 • technický stav průměrný.

 

Výrobní hala s rampou:

 • samostatně stojící halový objekt (uvnitř vestavba 2.NP z ocel. konstrukce)
 • zastavěná plocha 595 m2
 • svislé nosné konstrukce zděné, střecha sedlová, krov z ocelových vazníků, krytina z profilovaného plechu, podlahy cementový potěr, keramická dlažba
 • okna plastová, dveře plast. plné/částečně prosklené, vrata sekční plastová
 • objekt je napojen na všechny inženýrské sítě
 • technický stav velmi dobrý.

 

Výrobní hala – kalolisovna:

 • samostatně stojící přízemní objekt o jednom nadzemním podlaží
 • zastavěná plocha 168 m2
 • svislé nosné konstrukce zděné, střecha sedlová, krytina z profilovaného plechu,
 • okna dřevěná, vrata plechová, podlahy cementový potěr
 • objekt je napojen na všechny inženýrské sítě
 • technický stav průměrný.

 

Skladová hala (SH1):

 • samostatně stojící halový objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží
 • zastavěná plocha 757 m2
 • nosná konstrukce z ocelového skeletu s opláštěním z profilového hliníkového plechu, střecha sedlová, podlahy cementový potěr
 • v objektu zavedena elektroinstalace
 • budova stojí ve svahu, v případě dostavby 2.NP by toto mohlo být obsluhováno z úrovně terénu nad halou – v podlaze haly jsou již dnes připraveny betonové patky pro stavbu 2.NP
 • technický stav výborný.

 

Skladová hala (SH2):

 • samostatně stojící halový objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží
 • zastavěná plocha 695 m2
 • nosná konstrukce z ocelového skeletu s opláštěním z krycí PVC plachty, střecha sedlová, podlaha živičná
 • v objektu zavedena elektroinstalace
 • technický stav výborný.

 

Skladová hala (E2):

 • halový objekt obdélníkového půdorysu o jednom nadzemním podlaží
 • zastavěná plocha 648 m2
 • nosná konstrukce z ocelového skeletu
 • opláštění z profilového hliníkového plechu
 • střecha sedlová, krytina profil. pozink. plech
 • 3 x plechová vrata, copilitová okna, betonová podlaha
 • jeřábová dráha 1.500 kg, zavedena elektroinstalace
 • technický stav průměrný.

 

Kotelna:

 • samostatně stojící objekt o jednom nadzemním podlaží
 • svislé nosné konstrukce zděné, střecha pultová, krovz ocelových vazníků, krytina z profilovaného plechu
 • okna jednoduchá hliníková, dveře a vrata plechová plná, podlahy cementový potěr
 • technický stav zhoršený.

 

Další objekty v areálu:

 • železniční vlečka
 • vlastní trafostanice
 • zásobníky H2SO4 – nádrže (3x) po rozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci
 • garáže, plechové sklady, přístřešky a jiné drobné stavby.

 

Pozemky:

 • celková výměra areálových pozemků 46.038 m2
  • z toho zastavěná plocha více než 7.000 m2
 • venkovní skladovací, parkovací a manipulační plochy jsou asfaltové nebo zpevněny ŽB panely.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, vlastní trafostanice, 2 x trafo 630 kVA, přívod 22 kV
 • pitná voda: městský řad, hydranty
 • technologická voda: z řeky
 • zemní plyn: městský řad
 • splašková a dešťová kanalizace: městský řad
 • technologická kanalizace: do sedimentačních nádrží, neutralizační ČOV, následně do řeky
 • vytápění: ústřední, teplovodní radiátory, plynová centrální kotelna; + využíváno odpadní teplo z kompresorů
 • telefon, internet, elektronické zabezpečovací zařízení.

 

Územní plán:

 • Plochy výroby a skladování (VL-S) – lehký průmysl.
 • Převažující využití:
  • nerušící výroba a skladování (nerušící výrobou se rozumí takové funkční využití, které nevyžaduje stanovení žádných ochranných pásem, nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce svým dopravním zatížením, emisemi a imisemi)
 • Přípustné využití:
  • stavby a zařízení pro zemědělské a lesní hospodářství (pěstování a zpracování)
  • agrofarmy
  • stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu nepotravinářského charakteru
  • stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu potravinářského charakteru
  • stavby a zařízení dílen, skladů a servisů
  • veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
  • vodní plochy, retenční nádrže
  • parkoviště
  • garáže
  • čerpací stanice pohonných hmot
  • sběrné dvory
  • stavby a zařízení výroby elektrické energie a tepla (např. fotovoltaické a malé vodní elektrárny, kotelny a generátory, kogenerační jednotky)
  • pro plochu VL-S v lokalitě Červený Mlýn přípustná pouze malá vodní elektrárna
  • dopravní a technická infrastruktura
 • Podmíněně přípustné využití:
  • rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou ve svém důsledku znamenat omezení funkcí ploch výroby a skladování a které v případě bytů a sportu, mají vyřešenou ochranu před nadlimitním hlukem vůči plochám výroby a skladování:
   • stavby pro lokálně poskytované služby, místně využívané pro potřeby pracovníků areálu (sportovní plochy, ubytování apod.)
   • stavby a zařízení stravovacích služeb
   • stavby a zařízení pro administrativu
   • byty majitelů a správců (za splnění podmínky emisní a imisní zátěže v chráněném prostoru)
 • Nepřípustné využití:
  • veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím
 • Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
  • výšková hladina zástavby nepřekročí 10 metrů
  • výšková hladina zástavby nepřekročí 15 metrů (Z.TNV.62 a bývalá kasárna)

 

Záplavové území:

 • areál leží mimo aktivní záplavová území - nachází se v Zóně 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

 

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...