Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej novinka Prodáme soubor dvou propojených vícepodlažních budov o celkové zastavěné ploše 1.636 m² s vlastním parkovištěm.
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Prodáme soubor dvou propojených vícepodlažních budov o celkové zastavěné ploše 1.636 m² s vlastním parkovištěm.

okres Chrudim , obec Skuteč - zak.č. 9922 GPS: 49°50'56.24''N, 15°59'41.33''E

Prodáme soubor dvou vícepodlažních a vzájemně propojených budov o celkové zastavěné ploše 1.636 m², které byly užívány jako kanceláře a dílny lehké výroby o celkové podlahové ploše cca 4.000 m².

Výměra pozemků 4 800 m2
Zastavěná plocha 1 636 m2
Podlahová plocha 4 000 m2
17 500 000 Kč cena k jednání

Základní popis:

 • soubor dvou budov na jižním okraji areálu firmy BOTAS, tvořený třípodlažní výrobně administrativní budovou a pětipodlažní hlavní administrativní budovou.

 

Výrobně administrativní budova:

 • zděná třípodlažní budova se sedlovou střechou a s kompletním sociálním zázemím,
 • zastavěná plocha 1.007 m2,
 • budova leží podélně v mírném svahu, takže částečně má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a částečně 3 nadzemní podlaží,
 • světlá výška suterénu cca 2,5 m, přízemí cca 4 m, 1. patro cca 3,9 m,
 • část budovy byla ještě nedávno užívána jako kanceláře úřadu práce a jako dětský klub (nyní prázdné), část nyní vlastník užívá jako sklady nepotřebného majetku (bude vyklizeno),
 • výtah 1.000 kg, malá nákladní rampa,
 • všechna patra propojena dvěma schodišti a nákladním výtahem 1.000 kg (přístup z rampy v úrovni výtahu),
 • budova je propojena s hlavní administrativní budovou
 • dispozice jednotlivých podlaží na přiložených pláncích.

Hlavní administrativní budova:

 • skeletová pětipodlažní budova s plochou střechou a s kompletním sociálním zázemím,
 • zastavěná plocha 629 m2 (vč. prodejny),
 • uvnitř budovy centrální schodiště a centrální výtahová šachta,
 • podlahová plocha podlaží cca 360 m2,
 • v budově osobní výtah pro 3 osoby/250 kg,
 • budova byla a je užívána jako kanceláře a sídlo vedení firmy BOTAS,
 • součástí budovy je jednopodlažní podniková prodejna (na západní straně), která budovu propojuje s výrobně administrativní budovou,
 • ukázková dispozice dvou podlaží na přiložených pláncích.

Parkování a zpevněné plochy:

 • mezi oběma budovami se nachází asfaltové parkoviště přístupné přímo z veřejné komunikace a výměře cca 600 m2
 • další parkovací (zpevněné plochy) o výměře cca 450 m2 se nacházejí za administrativní budovou směrem do areálu BOTAS.

 

Pozemky:

 • součástí prodeje jsou pozemky o celkové výměře cca 4.800 m2 (vč. zastavěných a zpevněných ploch),
 • orientační zákres pozemků, které budou odděleny při prodeji je na přiloženém plánku.

 

Záplavové území:

 • nemovitosti leží mimo záplavové území.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V, napojeno z areálu BOTAS, může být zachováno i po prodeji a přeúčtováváno
 • voda: městský řad
 • kanalizace: městský řad
 • vytápění: aktuálně napojeno na centrální kotelnu BOTAS, po prodeji bude odpojeno
 • plyn: v ulici.

 

Energetická náročnost budovy:

 • G **)

 

Územní plán:

 • Objekty jsou vedeny v ÚP jako VL – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl
 • Hlavní využití:
  • průmyslová, drobná a řemeslná výroba, výrobní služby a skladování, jejichž negativní vlivy nad přípustnou mez (s výjimkou vlivu související dopravy) nepřekračují hranice jednotlivých areálů popř. hranice plochy jako celku 
 • Přípustné využití:
  • pozemky, stavby a zařízení lehkého průmyslu včetně zpracovatelské výroby 
  • pozemky, stavby a zařízení malovýroby, drobné a řemeslné výroby
  • pozemky, stavby a zařízení výrobních služeb
  • pozemky, stavby a zařízení skladových areálů
  • pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel
  • pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních činností pro výrobu
  • pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
  • pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená a ochranná zeleň
  • opatření pro ochranu před zaplavením vodou z okolního prostředí 
  • hromadné garáže s výjimkou řadových
 • Podmíněně přípustné využití:
  • pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory) pod podmínkou souladu umístění s celoměstskou koncepcí rozmístění a provozu těchto zařízení a dále při zajištění přiměřených hygienických podmínek pro okolí  
  • bydlení pod podmínkou přímé funkční vazby na provoz areálů (služební byty, byty majitelů a správců, přechodné zaměstnanecké ubytování)
  • stávající bydlení individuální, vyloučeny jsou změny staveb s cílem vzniku nového bytu nebo podstatného zvýšení obytné plochy oproti stávajícímu stavu
  • zařízení veřejné infrastruktury částečně související s výrobními provozy (rehabilitační, zdravotnická, kulturní, vzdělávací zařízení pro zaměstnance a druhotně i pro veřejnost) 
  • pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb pod podmínkou, že jejich provoz nebude vyžadovat omezení hlavní funkce území
  • komerční zařízení občanské vybavenosti plošně rozsáhlá (velkoplošná prodejna), pokud bude možná jejich bezprostřední návaznost na komunikaci charakteru silnice nebo komunikace místní sběrné, dopravní napojení zařízení bude vyhovovat příslušným předpisům, podmínkami využití pro předmětné komerční zařízení nebude omezováno hlavní využití území ani využití navazujících funkčních ploch; možnost umístění plošně rozsáhlého komerčního zařízení je u zastavitelných ploch výroby uvedena jednotlivě (viz kap. 3.)
  • pozemky, stavby a zařízení pro výrobu energie - fotovoltaická elektrárna v lokalitě Zv1, pokud budou respektovány podmínky platných rozhodnutí; v lokalitách VL ostatních, pokud budou splněny technické podmínky připojení a nebude omezeno využívání sousedních pozemků v plochách
  • pozemky, stavby a zařízení záchytného parkoviště pro veřejnost (zejména pro návštěvníky koupaliště), pokud se jedná o umístění v rámci plochy Zv1 
  • čerpací stanice pohonných hmot - tam, kde toto zařízení nebude v kontaktu s obytnou zástavbou
  • pozemky, stavby a zařízení záchranné zdravotnické služby (popř. jiných součástí integrovaného záchranného systému), pokud budou situovány v bezprostřední návaznosti na komunikaci obchvatu (při komunikaci s výjezdem na obchvat) Nepřípustné využití:
  • pozemky, stavby a zařízení bydlení bez přímé vazby na provoz areálů
  • pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci
  • pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské - stavby pro hospodářská zvířata -   řadové garáže s výjimkou dosavadních po dobu jejich životnosti
  • další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního
 • Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
  • nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením narušovat panorama města popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající  

 

 


*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...