Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej prodáno Rozlehlý výrobně-skladovací areál s těžkými zajeřábovanými halami o ploše více než 13.000 m² a se železniční vlečkou
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Výrobně-skladovací areál o výměře 50.197 m² se zajeřábovanými halami o ploše více než 13.000 m² a se železniční vlečkou.

okres Uherské Hradiště , obec Staré Město - zak.č. 9849 GPS: 49°4'32.03''N, 17°24'58.51''E

Prodán rozlehlý areál o výměře pozemků 50.197 m² s vysokými zajeřábovanými halami o ploše více než 13.000 m² a se železniční vlečkou až do hal.

Výměra pozemků 50 197 m2
Zastavěná plocha 14 670 m2
(dle ZP z 10/2018 cena 133.876.160 Kč)
prodáno

Stručný popis areálu:

 • jedná se o oplocený areál firmy Ferona ve Starém Městě u Uherského Hradiště;
 • areál se nachází v západní části Starého Města, v průmyslové oblasti, nedaleko hlavní spojnice E50 na trase Brno – Uherské Hradiště a je přístupný z ulice Zlechovská;
 • na severozápadní straně areálu je plánovaná výstavba obchvatu Starého Města;
 • areál je napojený na všechny inženýrské sítě;
 • dle územního plánu areál leží v oblasti „plochy výroby a skladování“;
 • celková výměra pozemků je 50.197 m2, z toho celková zastavěná plocha budov činí 14.670 m2 a cca 18.000 m2 představují pozemky pod vlečkou;
 • areál zahrnuje vysoké a těžké výrobně-skladovací haly s mostovými jeřáby, skladovací halu s rampou, administrativní budovu, prodejnu, provozní přístavek, montovanou ocelovou halu a železniční vlečku (přímo v areálu 2 koleje);
 • celková výměra hal je více než 13.000 m2;
 • menší část nemovitostí je pronajata třetím osobám.

 

Popis objektů (interní označení objektů dle plánku):

 

Objekt „A“ – administrativní budova:

 • zastavěná plocha budovy dle KN 464 m2;
 • zděný, částečně dvoupodlažní a částečně přízemní objekt;
 • střecha sedlová, konstrukce krovu železobetonový příhradový vazník;
 • v 1.NP se nachází vrátnice, šatny, sprchy, sociální zařízení, vnitřní hala se schodištěm do 2NP, kancelář, kotelna, dílna a sklad;
 • v 2.NP se nachází chodba, zasedací místnost, kanceláře, soc. zařízení a kuchyňský koutek;
 • objekt byl postaven v roce 1961, v roce 1993 byl objekt modernizován - provedena nová fasáda a zateplení, instalovány nové obklady a zařizovací předměty, okna, dveře a střešní krytina, další velká modernizace provedena v roce 2004 - kompletní ReMo elektroinstalace, zdravotechniky, plynofikace apod., v roce 2016 byla vyměněna okna v 2.NP.

 

Objekt „B“ – prodejna „Ferocentrum“:

 • zastavěná plocha budovy dle KN 514 m2;
 • přízemní nepodsklepený objekt;
 • střecha sedlová, tvořená příhradovými vazníky;
 • nachází se zde prodejní prostory, sklad, kancelář;
 • původní objekt byl postaven v roce v roce 1961, v roce 1992 byla provedena jedna přístavba a v roce 1994 druhá přístavba (rozsáhlejší).

 

Objekt „C“ – provozní přístavek:

 • zastavěná plocha budovy cca 110 m2;
 • podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, přistavěný k původní hale;
 • stropy ze železobetonových panelů;
 • sedlová střecha s mírným spádem;
 • v 1.PP archiv, sklad, kotelna s elektrotopením;
 • v 1.NP sociální zařízení pro pracovníky haly, na kterou přístavek navazuje a kanceláře;
 • v 2.NP kanceláře a soc. zařízení;
 • objekt byl postaven v roce 1991.

 

Objekt „D“ – montovaná ocelová hala:

 • zastavěná plocha budovy cca 474 m2;
 • lehká ocelová konstrukce se sedlovou střechou, krytou vlnitým hliníkovým plechem, stejně jako obvodové stěny;
 • hala je uložena na zvýšené podlaze a betonové podezdívce stěn 30 cm;
 • podlaha betonová, vrata plechová;
 • prosvětlení po obvodě laminátovými tabulemi v pásech;
 • střešní konstrukci tvoří příhradové ocelové vazníky a podélné vazničky;
 • hala byla postavena v roce 1987.

 

Objekt „E“ – skladovací hala s rampou (část „Skladu drobného zboží dle ZP“):

 • zastavěná plocha cca 880 m2;
 • přízemní nepodsklepená vytápěná jednolodní hala;
 • ocelová konstrukce se zděným hrázděným opláštěním;
 • střecha sedlová z ocelových vazníků, krytá železobetonovými panely;
 • rozměr haly cca 18 x 49 m;
 • po obvodě jsou plastová okna a v konstrukci střechy příčné sedlové světlíky z drátoskla;
 • hala propojena s objektem „F“; má přístup na rampu vlečky (viz objekt „F“);
 • jižní a západní část haly je ukončena zastřešenou nakládací rampou o výšce 1,0 m;
 • hala byla postavena v roce 1961, v posledních obdobích rekonstruovaná.

 

Objekt „F“ – vysoká skladovací hala (část „Skladu drobného zboží dle ZP“):

 • zastavěná plocha cca 4.438 m2;
 • přízemní nepodsklepená a nevytápěná dvoulodní hala;
 • ocelová konstrukce se zděným hrázděným opláštěním;
 • střecha sedlová z ocelových vazníků, krytá železobetonovými panely;
 • po obvodě jsou okna z drátoskla a v konstrukci střechy příčné sedlové světlíky z drátoskla;
 • podlaha asfaltová;
 • rozměr haly cca 91 x 49 m;
 • světlá výška pod vazník 11,2 m;
 • po celé délce haly dvě jeřábové dráhy;
 • v západní lodi jeřáb 5.000 kg (výška pod most 8,0 m);
 • ve východní lodi jeřáb 5.000 kg (výška pod most 7,2 m);
 • v severní části je hala průjezdná pro NA (venkovní posuvná vrata 5,1 x 4,6 m a průjezd 6,5 x 4,5 m do objektu „G“);
 • v jižní části haly dvě koleje vlečky;
 • vlečka obslužná také z nakládací rampy vysoké 1,1 m;
 • hala propojena s objektem „E“ a objektem „G“ (průjezd 6,5 x 4,5 m pro NA, 2 x průjezd 5,0 x 4,9 m pro vagóny);
 • hala byla postavena v roce 1961.

 

Objekt „G“ – vysoká skladovací hala:

 • zastavěná plocha dle KN 7.857 m2;
 • přízemní nepodsklepená a nevytápěná dvoulodní hala, která vznikla opláštěním a zastřešením původních jeřábových drah;
 • ocelová konstrukce je jednostranně opláštěná (v dolní části keramický obvodový panel, dále pozinkovaný ohýbaný VSŽ plech);
 • střecha sedlová z ocelových vazníků, krytá vlnitým plechem;
 • po obvodě je prosvětlení z drátoskla a v konstrukci střechy příčné světlíky;
 • podlaha betonová, mezi vlečkovými kolejemi silniční panely;
 • rozměr haly cca 160 x 49 m;
 • světlá výška pod vazník u stěny haly 10,7 m, v hřebeni 13,0 m;
 • po celé délce haly dvě jeřábové dráhy;
 • v západní lodi jeřáby 5.000 kg (výška pod most 7,2 m), 9.000 kg (výška pod most 7,4 m) a 8.200 kg (výška pod most 7,8 m);
 • ve východní lodi byly původně instalovány jeřáby 2*5.000 kg (výška pod most 7,2 m) a 8.000 kg (výška pod most 7,3 m); jeřábové mosty byly vlastníkem demontovány a použity v jiném areálu;
 • v severní i jižní části je hala průjezdná pro NA (3 x venkovní vrata posuvná 4,2 x 4,1 m a průjezd 6,5 x 4,5 m do objektu „F“;
 • ve střední části haly dvě koleje vlečky;
 • hala propojena s objektem „F“ (průjezd 6,5 x 4,5 m pro NA, 2 x průjezd 5,0 x 4,9 m pro vagóny);
 • původní jeřábové dráhy z roku 1961, v roce 1992 bylo provedeno opláštění a zastřešení.

 

Železniční vlečka:

 • vybudována v letech 1959 až 1961, v roce 1987 až 1989 proběhla výměna kolejí a pražců;
 • celková délka cca 1.000 m;
 • celá vlečka i pozemky pod ní ve vlastnictví vlastníka areálu;
 • výměra pozemků pod vlečkou a v okolí vlečky cca 18.000 m2;
 • jednokolejná vlečka se před „vlastním“ areálem rozdvojuje, uvnitř areálu dvě koleje;
 • obě koleje vlečky procházejí příčně středem haly „G“ a dále vedou příčně v jižní části haly „F“.

 

Pozemky:

 • celková výměra pozemků 50.197 m2
  • z toho zastavěná plocha 14.670 m2
  • z toho vlečka cca 18.000 m2.


Územní plán:

 • Dle územního plánu areál leží areál v oblasti „V“ - Plochy výroby a skladování.
 • Hlavní využití:
  • průmyslová, zemědělská a lesnická výroba a skladování.
 • Přípustné využití:
  • souvisejících administrativa a provoz
  • související výrobní i nevýrobní služby
  • parkování a garážování vozidel
  • logistika (logistická centra)
  • zásobování pohonnými hmotami (čerpací stanice)
  • doprovodná a izolační zeleň
  • protihluková opatření
  • související technická a dopravní infrastruktura.
 • Podmíněně přípustné využití:
  • trvalé bydlení správce nebo majitele a potřebného personálu, pokud jsou splněny podmínky hygienických limitů pro bydlení
  • výroba energie v bioplynové stanici nebo jiných zařízeních pro zpracování biomasy za předpokladu, že jejich provoz nezpůsobí zhoršení hygieny prostředí v okolních plochách, zejména pak v plochách určených pro bydlení, smíšených obytných plochách a plochách občanského vybavení
  • separace a likvidace komunálního odpadu, pokud negativní vliv nepřesáhne hranici této plochy.
 • Podmínky prostorového uspořádání (podmínky pro plochy zastavěné):
  • výstavbu řešit v návaznosti na charakter a výšku okolní zástavby
  • v plochách, které se nacházejí ve stanoveném záplavovém území Q100, umísťovat pouze stavby a zařízení, které nebudou bránit neškodnému odtoku povrchových vod při povodni.
 • Nepřípustné využití:
  • veškeré činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou stanoveny jako přípustné ani jako podmíněně přípustné využití.

 

​Záplavové území:

 • nemovitosti neleží v žádném záplavovém území.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: ANO, aktuální jistič 400 A, vlastní stožárová trafostanice 250 kVA - možno zvýšit na 2.000 kVA (ověřeno);
 • voda: ANO, obecní řad;
 • kanalizace: ANO, obecní řad;
 • plyn: ANO, vlastní redukční stanice z VTL na STL, po areálu rozvod STL a NTL;
 • vytápění: objekty „A“, „B“ , „C“ a „E“ vytápěny, haly bez vytápění.

 

Energetická náročnost budov: G. **)

 

 


*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...