Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej rezervováno Prodej výrobně skladovacího objektu na vlastním pozemku o celkové zastavěné ploše 780 m²
Kontakt na makléře:
Ing. Dědek Petr
608 118 205
petr.dedek@genera.cz

Prodej výrobně skladovacího objektu na vlastním pozemku o celkové zastavěné ploše 708 m²

okres Chrudim , obec Chrudim - zak.č. 9762 GPS: 49°55'55.16''N, 15°48'55.17''E

Prodáme výrobně skladovací objekt stojící na vlastním pozemku o zastavěné ploše 708 m² obsahující halový prostor 295 m² a 188 m², nacházející se v jihovýchodní části Chrudimi (Presy).

Výměra pozemků 708 m2
Zastavěná plocha 708 m2
1 900 000 Kč

Popis:

 • výrobně skladovací objekt o celkové zastavěné ploše 708 m2 stojící na vlastním pozemku,
 • příjezd k objektu po veřejné komunikaci a přes pozemky třetích osob,
 • objekt se skládá z jednopodlažní zděné budovy se zázemím a přistavěné ocelokolny,
 • objekt se nachází v jihovýchodní části Chrudimi (Presy),
 • složitější příjezd pro těžkou nákladní dopravu,
 • podle mapy České asociace pojišťoven se budova nachází v území se stupněm rizika č. 3 (střední nebezpečí výskytu povodně/záplavy),
 • cena podle znaleckého posudku z ledna 2017 činí 2.360.000,- Kč,
 • jedná se o prodej v insolvenčním řízení – kupní cena musí být uhrazena předem na účet insolvenčního správce.

Jednopodlažní zděná budova:

 • jednopodlažní zděná budova postavená okolo roku 1950 s možností využití podkroví s nepravidelným půdorysem a celkovou užitnou plochou cca 420 m2 (bez podkroví),
 • nosná konstrukce zděná z plných cihel,
 • střecha sedlová, nezateplená, dřevěný vázaný krov (možnost využití podkroví), krytina – část tašky, část plechová,
 • v budově nevytápěný halový prostor se zazděnými okny o rozměrech 27,9 x 10,6 x 3,1 m, rozdělený vnitřními ocelovými sloupy a přístupný z východní strany dřevěnými dvoukřídlými vraty ze společného dvora,
 • dále se v objektu nachází denní a hygienické zázemí, které je vytápěné kamny na TP.

Ocelokolna:

 • jednopodlažní montovaná nevytápěná a nezateplená ocelová hala postavená okolo roku 2000, která tvoří zastřešení původního vnitrobloku (hala má vlastní nosnou konstrukci, boční stěny a zadní štítovou stěnu tvoří stěny sousedních budov),
 • hala je přistavěna přímo k jednopodlažnímu zděnému objektu a je s ním plně propojena,
 • vnitřní rozměry haly 23,3 x 8,1 x 3,5 m (minimální výška u stěny); prostor haly rozdělen příčkou,
 • ve střeše prosvětlovací panely,
 • hala je přístupná z východní strany segmentovými vraty,
 • podlaha v hale betonová s bezprašnou úpravou povrchu.

 

Inženýrské sítě:

 • elektrická energie: 230/400 V (elektroměr odpojen), trafostanice vedle budovy,
 • voda: obecní řad,
 • kanalizace: obecní řad,
 • plyn: v sousedící komunikaci,
 • vytápění: vytápěna pouze část zázemní kamny na TP.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Aktuální územní plán:

 • SV - Plochy smíšené obytné - venkovské
 • Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení venkovského typu, občanské vybavení, stavby pro podnikatelskou činnost a veřejná prostranství.
 • Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, zařízení administrativy, veřejných prostranství atd. Připouští se nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
 • Podmíněně přípustné - výrobní služby a drobná zemědělská výroba, pokud se prokáže, že nemají rušivý vliv na obytné objekty (např. autoopravny, stolařství, sklady apod.). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.
 • Nepřípustné – veřejná občanská vybavenost umístěná či umístitelná jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.).

 

 


*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...