Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Specializujeme se na nemovitosti k podnikání
prodej Samostatná výrobní/opravárenská hala (č. 7) s pozemky
Kontakt na makléře:
Ing. Budina Pavel
777 283 462
pavel.budina@genera.cz

Samostatná výrobní/opravárenská hala (č. 7) s pozemky

okres České Budějovice , obec Týn nad Vltavou - zak.č. 10013-07 GPS: 49°13'36.33''N, 14°24'19.28''E

Prodáme zděnou výrobní halu ve velmi dobrém stavu s okolními pozemky.

Výměra pozemků 1 500 m2
Zastavěná plocha 595 m2
4 900 000 Kč cena k jednání

Poznámka: Nabízená hala je součástí velkého průmyslového areálu, příjezd k hale je zajištěn po centrálních areálových asfaltových komunikacích a zajištěna je možnost napojení na páteřní rozvody stávajících inženýrských sítí v areálu. K hale je možné přikoupit další navazující nemovitosti (výrobní a skladové haly, nezastavěné pozemky pro další rozvoj, administrativní a sociální budovu atd.).

 

Umístění a dopravní dostupnost:

 • město Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
 • průmyslová zóna, okraj města, mimo obytnou zástavbu, v sousedství dalších průmyslových areálů
 • hlavní vjezd do areálu z ulice Písecká, sekundární vjezd do zadní části areálu z ulice Nádražní
 • vzdálenosti:
  • 20 km mezinárodní silnice první třídy I/20 (E49)
  • 25 km dálnice D3 (E55)
  • 30 km České Budějovice
  • 110 km Praha
 • bezproblémový příjezd pro kamionovou dopravu
 • do areálu je zavedena železniční vlečka (dnes neužívaná).

 

Stručný popis:

 • samostatně stojící výrobní/opravárenský halový objekt se zastřešenou rampou
 • zastavěná plocha 595 m2
 • uvnitř vestavba 2. NP z ocel. konstrukce
 • svislé nosné konstrukce zděné, střecha sedlová, krov z ocelových vazníků, krytina z profilovaného plechu, podlahy cementový potěr, keramická dlažba
 • okna plastová, dveře plast. plné/částečně prosklené, vrata sekční plastová
 • objekt je napojen na všechny inženýrské sítě
 • technický stav velmi dobrý.

 

Pozemky:

 • celková výměra pozemků 1.500 m2
  • z toho zastavěná plocha 595 m2
 • venkovní skladovací, parkovací a manipulační plochy jsou asfaltové nebo zpevněny ŽB panely.

 

Inženýrské sítě v areálu:

 • elektrická energie: 230/400 V, vlastní trafostanice, 2 x trafo 630 kVA, přívod 22 kV
 • pitná voda: městský řad, hydranty
 • zemní plyn: městský řad
 • splašková a dešťová kanalizace: městský řad.

 

Územní plán:

 • Plochy výroby a skladování (VL-S) – lehký průmysl.
 • Převažující využití:
  • nerušící výroba a skladování (nerušící výrobou se rozumí takové funkční využití, které nevyžaduje stanovení žádných ochranných pásem, nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce svým dopravním zatížením, emisemi a imisemi)
 • Přípustné využití:
  • stavby a zařízení pro zemědělské a lesní hospodářství (pěstování a zpracování)
  • agrofarmy
  • stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu nepotravinářského charakteru
  • stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu potravinářského charakteru
  • stavby a zařízení dílen, skladů a servisů
  • veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
  • vodní plochy, retenční nádrže
  • parkoviště
  • garáže
  • čerpací stanice pohonných hmot
  • sběrné dvory
  • stavby a zařízení výroby elektrické energie a tepla (např. fotovoltaické a malé vodní elektrárny, kotelny a generátory, kogenerační jednotky)
  • pro plochu VL-S v lokalitě Červený Mlýn přípustná pouze malá vodní elektrárna
  • dopravní a technická infrastruktura
 • Podmíněně přípustné využití:
  • rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou ve svém důsledku znamenat omezení funkcí ploch výroby a skladování a které v případě bytů a sportu, mají vyřešenou ochranu před nadlimitním hlukem vůči plochám výroby a skladování:
   • stavby pro lokálně poskytované služby, místně využívané pro potřeby pracovníků areálu (sportovní plochy, ubytování apod.)
   • stavby a zařízení stravovacích služeb
   • stavby a zařízení pro administrativu
   • byty majitelů a správců (za splnění podmínky emisní a imisní zátěže v chráněném prostoru)
 • Nepřípustné využití:
  • veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím
 • Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
  • výšková hladina zástavby nepřekročí 10 metrů
  • výšková hladina zástavby nepřekročí 15 metrů (Z.TNV.62 a bývalá kasárna)

 

Záplavové území:

 • areál leží mimo aktivní záplavová území - nachází se v Zóně 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

 

Energetická náročnost budov: G **).

 

Poznámka: K uvedené ceně je nutné počítat s cenou za příslušný procentuální podíl na areálových komunikacích o celkové výměře cca 6.000 m2 (určeno jako podíl prodané části k celkové výměře areálu).

 

*)  Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
**) Podle §7a, odst. (2), písm. e) zák. č. 406/2000 Sb. (ve znění platném od 1.7.2015), pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část PENB, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, jinak se dopouští správního deliktu.
nahoru

Zpracovávám...